Warunki

Współpracy

Współpraca .

nasze zasady

Na pewno chciałbyś wiedzieć, na jakich warunkach można wynająć u nas autochłodnię. Wszystkie zasady są udostępnione na naszej stronie - nie ma żadnych haczyków i niespodzianek.

Przeczytaj regulamin, zapoznaj się z umową oraz protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku pytań - zajrzyj do naszego FAQ - najczęściej zadawanych pytań.

Romeo s.c.

Grzegorz Wardęga

Arkadiusz Werner

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

 

REGULAMIN NAJMU POJAZDÓW

Załącznik nr 1 do Umowy Najmu Pojazdu nr…./…../20… z dnia:

 

I. Zakres podmiotowy

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Romeo spółka cywilna.

 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o obowiązkach Najemcy związanych z eksploatacją samochodu, obowiązki te obciążają również każdą osobę kierującą pojazdem. Najemca jest zobowiązany zapoznać każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

 

 

II. Obowiązki Najemcy

 

1. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca pojazdem miała ukończone 23 lata, posiadała ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) i od co najmniej roku posiadała stosowne uprawnienia do kierowania wynajętym pojazdem wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i posiadała w momencie kierowania pojazdem dokumenty określone w Regulaminie.

2. Najemca zobowiązuje się:

a) używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem poprzez wykonywanie przewozu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polski, chyba że Wynajmujący wyrazi uprzednią pisemną zgodę na pobyt pojazdu za granicą;

b) używać przedmiotu najmu zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu oraz dołożeniem należytej staranności, w szczególności:

-utrzymywać samochód w należytej czystości;

-powstrzymać od palenia tytoniu w samochodzie;

-nie dokonywać w przedmiocie najmu przeróbek czy innych zmian

sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego;

-przewozić najwyżej taką liczbę pasażerów, na jaką zarejestrowany jest pojazd;

-nie przewozić ładunków cięższych od dopuszczalnej ładowności;

-nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

c) nie używać pojazdu do nauki jazdy lub jej doskonalenia;

d) zabezpieczać nieużytkowany pojazd przed uszkodzeniami i kradzieżą;

e) nie pozostawiać w pojeździe, podczas nieobecności Najemcy, kluczy
i dokumentów pojazdu;

f) dokonywać zwykłych czynności związanych z eksploatacją samochodu,
w szczególności
wymiana przepalonych żarówek, uzupełnianie płynów, kontrola ciśnienia ogumienia oraz używanie właściwego paliwa;

g) zapewnić prowadzenie pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, wyłącznie przez posiadających ważne odpowiednie prawo jazdy pracowników Najemcy;

h) niezwłocznie informować Wynajmującego pisemnie lub drogą wiadomości
e-mail o wszelkich dostrzeżonych brakach i uchybieniach technicznych przedmiotu najmu, pod rygorem uznania, iż stan technicznych jest prawidłowy;

i) nie przekraczać przebiegu pojazdu w ilości: ………

j) limity kilometrów nie sumują się

k) przedstawić przedmiot najmu Wynajmującemu do oględzin/sprawdzenia na każde wezwanie Wynajmującego w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego, wyznaczonym z 7-dniowym uprzedzeniem, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.


3. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z normalną eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności: paliwo, płyny do spryskiwaczy, oleje, opłaty za korzystanie
z autostrad itd.
Do obowiązków Najemcy należy dbałość o powierzone mienie. Przy zwrocie pojazdu z silnikiem Diesla należy okazać dokumenty zakupu paliwa, na przejechane kilometry.


4.
Najemca nie może w żadnym wypadku oddać do używania faktycznego lub na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego przedmiotu najmu osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

 

III. Kaucja

 

1. Kwota kaucji jest płatna gotówką lub przedpłatą na konto firmy przed zawarciem umowy najmu samochodu. Kaucja jest zwracana w momencie zdania pojazdu w stanie niepogorszonym.

 

2. Wynajmujący jest uprawniony do wstrzymania zwrotu kaucji lub potrącenia z kaucji należnych mu wierzytelności z tytułu czynszu najmu pojazdu, kar umownych czy odszkodowania, na co Najemca wyraża zgodę.

 

3. Przy potrąceniu przez Wynajmującego kaucji m. in. kar umownych, odszkodowania, kolizji, Najemca zobowiązany jest wnieść równowartość potrąconej kaucji do 2 dni podczas trwania umowy.

 

 

 

IV. Odpowiedzialność Najemcy

 

1. Najemca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność materialną za przedmiot najmu
w szczególności w następujących przypadkach:

a) w przypadku jego uszkodzenia,

b) w przypadku kradzieży częściowej lub całkowitej nie objętej ubezpieczeniem AC lub zaistniałej w okolicznościach, co do których istnieją wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela pojazdu lub gdy w przypadku zaniechania wykonania odpowiednich czynności Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania;

c) w przypadku zaistnienia innej szkody, w samochodzie i poza nim, w wyniku naruszenia zasad ruchu drogowego lub innych obowiązujących przepisów prawa, jeżeli w wyniku tego zdarzenia lub zaniechania wykonania odpowiednich czynności ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania;

d) w przypadku kradzieży sprzętu, urządzenia lub instalacji zamontowanych w pojeździe stanowiących wyposażenie dodatkowe (np. radioodbiorniki, odtwarzacze), które nie są objęte ubezpieczeniem.

2. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia
(z wyj
ątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu, gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa
i przepisów o ruchu drogowym.

 

3. Najemca niezwłocznie powiadomi Wynajmującego o awarii, uszkodzeniu, kolizji lub kradzieży pojazdu.

 

4. Najemca ma obowiązek zgłosić kradzież tablicy rejestracyjnej, dokumentów lub kluczy na policję w miejscu dokonania przestępstwa.

 

5. W przypadku kolizji Najemca jest obowiązany zawsze zawiadomić policję
i sporządzić protokół powypadkowy. Jeżeli uszkodzenie uniemożliwia dalszą jazdę Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt odholować pojazd na parking strzeżony a później do miejsca, z którego został wypożyczony. Rezygnacja z zawiadamiania policji wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.

 

6. Udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji.

W przypadku kradzieży pojazdu zwrot dowodu rejestracyjnego i kluczyków jest warunkiem ograniczenia odpowiedzialności Najemcy za szkodę do wartości wpłaconej kaucji.

7.Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji:


a) w przypadku szkody z winy innego użytkownika drogi do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy;

 

b) w przypadku wyrządzenia szkody z winy Najemcy;

 

c) w przypadku utraty pojazdu do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania przez ubezpieczenie OC sprawcy;

 

d) w przypadku każdego uszkodzenia wynajmowanego samochodu przez Najemcę.

 

8. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości iloczynu liczby dni i czynszu najmu według cennika Wynajmującego. Wartość odszkodowania w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu wyniesie równowartość 30 dni najmu według cennika Wynajmującego.

 

9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia w tym agregatu chłodniczego, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

10. Jeżeli pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Wynajmujący zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym nie przysługują Najemcy inne roszczenia w stosunku do Wynajmującego.

 

11. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Zaniechanie tego obowiązku lub próba naprawiania pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.

12. Najemca podpisem pod niniejszą umową wyraża zgodę na monitorowanie pojazdu przez system GPS.

 

V. Przedłużenie okresu najmu

 

1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 2 godzin ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

 

2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową lub faksem. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane osobiście.

W przypadku gdy opóźnienie w zwrocie pojazdu przekroczy 12 godzin oznaczać to będzie wolę przywłaszczenia pojazdu przez Najemcę i skutkować będzie zawiadomieniem policji
o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia pojazdu.

 

VI. Opłaty dodatkowe

 

 

1. Za każdy dzień opóźnienia w płatności Wynajmujący naliczy Najemcy odsetki
w wysokości 14% zaległej kwoty w skali roku.

 

2. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w następujących przypadkach:

a) brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 1.500,00 zł netto;

 

b) spowodowanie szkody w ruchu drogowym:

-pierwszy raz w ciągu 12 miesięcy – 500,00 zł netto;

-drugi raz w ciągu 12 miesięcy – 1 000,00 zł netto;

-każdy kolejny raz w ciągu 12 miesięcy – 1 500,00 zł netto

c) brak kluczyka bez pilota centralnego zamka - 1 300,00 zł netto;

d) brak kluczyka z pilotem centralnego zamka - 1 500,00 zł netto;

e) utrata lub zniszczenie pilota do alarmu - 500,00 zł netto;

f) brak panelu do radia - 1000,00 zł netto;

g) uzupełnienie brakującego paliwa – koszt paliwa według faktury lub rachunku + 10 zł netto za każdy uzupełniony litr paliwa;

h) udzielenie organom ścigania informacji dotyczących mandatów karnych,

i) demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego - 1 200,00 zł netto;

j) przekroczenie limitu kilometrów: ……..…, kwota za każdy przekroczony kilometr wynosi 0,45 zł netto/ 1 km

k) brak elementu fabrycznego wyposażenia samochodu wskazanego w protokole zdawczo-odbiorczym – wartość nowego elementu powiększona o 50% ceny brutto;

l) obsługa spraw wynikłych z winy Najemcy i dotyczących mandatów karnych (o ile nie ma możliwości przekazania sprawy do dalszych wyjaśnień Najemcy), szkód z ubezpieczenia OC albo szkód z ubezpieczenia AC - 300,00 zł netto,

m) palenie tytoniu w samochodzie – 1 200,00 zł netto;

n) uszkodzenie szyby w samochodzie z winy Najemcy 1500 zł netto;

o) holowanie pojazdów wynajętym samochodem przez Najemcę – 1 000,00 zł netto;

p) udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem –
5 000,00 zł netto;

r) niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice Rzeczypospolitej Polski -1 500,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę pobytu samochodu za granicą;

s) opóźnienie w zwrocie samochodu ponad 5 h - trzykrotność umówionej stawki dobowej czynszu najmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.

t) niezgłoszenie Policji kradzieży tablicy rejestracyjnej, dokumentów, kluczy – 1.000 zł netto od każdej z wymienionych rzeczy.

u) druga i kolejna kolizja w ciągu miesiąca kalendarzowego z winy Najemcy, skutkuje pobraniem równowartości wpłaconej kaucji.

 

 

VII. Rozwiązanie umowy

 

1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) naruszenia przez Najemcę jednego z obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu;

b) użytkowania przedmiotu najmu niezgodnie z instrukcją obsługi pojazdu mechanicznego, w szczególności zaniechania wykonania w terminie przeglądu gwarancyjnego;

c) opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu najmu ponad 14 dni;

korzystania z przedmiotu najmu poza granicami Rzeczpospolitej Polski;

d) naruszenia zasad ruchu drogowego, w szczególności otrzymania przez Wynajmującego wezwania do wskazania sprawcy wykroczenia drogowego widniejącego na zdjęciu z fotoradaru;

e) ogłoszenia upadłości Najemcy.

2. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do odstawienia przedmiotu najmu do miejsca siedziby Wynajmującego w terminie 24 h na własny koszt. W przypadku opóźnienia w wydaniu przedmiotu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto za każdy dzień opóźnienia.

 

3. Po rozwiązaniu umowy najmu przedmiot najmu zostanie oddany Wynajmującemu czysty. W przypadku konieczności czyszczenia pojazdu Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 300 zł netto.

 

4. Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną 10 000,00 zł netto w przypadku zerwania lub przedwczesnego rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od wynajmującego lub porozumienia pomiędzy Wynajmującym a Najemcą w zależności od miesiąca w którym zostanie rozwiązana umowa.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Wynajmujący i Najemca zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń oraz adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne.

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo dla Wynajmującego.

 

 

 

 

W imieniu:

 

 

Wynajmującego: Najemca:

UMOWA NAJMU POJAZDU nr …./…../2017

Zawarta w dniu …..………. 2017r. w Poznaniu pomiędzy:

ROMEO Spółka cywilna z siedzibą w Poznaniu (60-003), ul. Wołczyńska 37, NIP:  PL7792405382, REGON: 302097402

reprezentowaną przez: Arkadiusza Wernera zwanego dalej:

„Wynajmującym”

a  

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną

zwanego dalej „Najemcą”

o następującej treści:

§ 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest posiadaczem pojazdu dostawczego chłodni marki  ……………… o numerze rejestracyjnym ……………., rok produkcji: ……….. (dalej jako:  „pojazd”).

Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy opisany w ust. 1 pojazd w najem do używania, a Najemca oświadcza, że przedmiot ten przyjmuje.

Regulamin świadczenia usług Romeo Spółka cywilna (dalej: regulamin) stanowi część niniejszej Umowy i jest Załącznikiem nr 1 do Umowy.

§ 2.

Wynajmujący oświadcza, że pojazd będący przedmiotem niniejszej umowy w chwili przekazania Najemcy jest sprawny technicznie oraz spełnia wymogi dopuszczenia go do ruchu.

Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest objęty ubezpieczeniem OC i AC
w czasie trwania niniejszej umowy.

Wraz z przedmiotem najmu Wynajmujący wydaje Najemcy: 1 (słownie: jeden) komplet kluczyków do samochodu, dowód rejestracyjny pojazdu oraz potwierdzenie polisy  OC.

§ 3.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od dnia: ………………. godzina:. ……. do dnia: ………………. godzina: …………..

§ 4

Czynsz najmu strony ustalają w wysokości …………… zł netto za okres najmu wyszczególniony w § 3.

Limitu kilometrów: …………. km

Czynsz najmu zostanie każdorazowo powiększona o należny podatek VAT według stawki
z dnia wystawienia faktury.

Czynsz najmu będzie płatny gotówką lub z dołu na podstawie faktury VAT w terminie
7 dni od jej wystawienia przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: WBK: 68 1090 1405 0000 0001 1908 3677

Datą zapłaty jest chwila obciążenia rachunku bankowego Wynajmującego.

§ 5.

Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie odpowiedzialność za przedmiot najmu przez okres wynajmu, zgodnie z zapisami Regulaminu, będącego załącznikiem nr 1 do Umowy.

Na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wynikających z niniejszej umowy Najemca wpłaca kaucję w wysokości 3 000,00 zł.

Podpisem pod niniejszą umową Wynajmujący kwituje przyjęcie kaucji.

§ 6.

Najemca oświadcza, iż stan techniczny przedmiotu najmu jest mu znany.

Strony oświadczają, iż wydanie przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego na podstawie Protokołu zdawczo- odbiorczego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy.

§ 7.

Wynajmujący wskazuje, iż z jego strony osobą upoważnioną do kontaktu z Najemcą
w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

Arkadiusz Werner, tel.: +48. 512-044-110, e-mail biuro@wynajemautochlodni.pl

Najemca wskazuje, iż z jego strony osobą upoważnioną do kontaktu z Wynajmującym  w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:

…………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………………… 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową oraz Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa podlega prawu polskiemu.

Załączniki stanowią integralną część Umowy.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu:

Wynajmującego:                                       Najemca:

…………………………………………..                   ………………………………...........